Projekt címe:

Mezőkovácsháza szociális alapszolgáltatásainak eszközfejlesztése”

Azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060

Kedvezményezett: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 8.700.000Ft.
Támogatási mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:2020.03.31

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának fenntartásában működő integrált intézmény, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ látja el a gyermekvédelmi, egészségügyi alapfeladatok mellett a szociális alapszolgáltatásokat, ezen belül az Idősek Klubja Mezőkovácsháza Város közigazgatási területére vonatkozóan a nappali ellátást, házi segítségnyújtást és étkeztetést. A Békés Megyei Kormányhivatal BE/34/128—14/2016. számú határozata alapján az Idősek Klubja S0079394 ágazati azonosítóval rendelkező határozatlan idejű engedélye szociális étkeztetés: egyéb főzőhelyre, házi segítségnyújtásra (72 fő ellátható személy) és időskorúak nappali ellátására (30 férőhely) szól. A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Mezőkovácsháza Város közigazgatási területén látja el a szociális étkeztetés feladatait, 2018. júniustól pontos megnevezése szociális étkeztetés: szociális konyha. Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 62.§-a értelmében az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az Intézmény által biztosított étkeztetést igénylő, megállapodással rendelkezők száma a 2018. szeptember 30-as állapot szerint 205 fő. Az elmúlt egy évben 40 fő új ellátottal emelkedett a létszám és 28 fő ellátása szűnt meg, ebből 9 fő saját kérésre, 14 fő elhalálozás miatt, 5 fő ellátott állapot rosszabbodás miatt bentlakásos intézménybe költözött. Hétköznapokon az igénybevevők száma napi 140-150 fő között mozog jelenleg, a hétvégi étkeztetést 57 – 65 fő veszi igénybe. Az étkeztetés az Intézményünk által az ide vonatkozó jogszabályi előírásoknak és helyi rendeletnek megfelelő formában igényelhető, figyelembe véve és dokumentálva az igénylő rászorultságát. Az étkeztetést a szabályozás három igénybevételi formában írja elő, melyet a szakmai egység a napi igényléseknek megfelelően biztosít. Így az ellátottak részére biztosított a helyben fogyasztással, az elvitellel és a kiszállítás keretei között történő étkeztetés. Helyben étkezésre lehetőség nyílik az alábbi telephelyeinken:

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ – Szociális Étkeztetés

5800 Mezőkovácsháza, Fáy A. u. 30 – 32.

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ – Napközi Konyha

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány 59.

A kiszállítással igényelt ételadagok kiadagolása a Napközi Konyhán történik, ahol a fogyasztói edényzet átszedését követően nem biztosított megfelelően a tárolás és melegentartás, ehhez szükségesek a tárolópolcok és thermoládák. A napi egyszeri ételadagot biztosító Napközi Konyha továbbra is a már jogszabályba illesztett Minta-menza program szerint készíti el a napi igénylést, melynek alapvető célkitűzése a korszerű egészséges táplálkozás. Az ellátottak körében az idei évben is elégedettségi felmérést végeztünk, mely során az igénylők többségükben pozitív változásról számolnak be évről évre. A javaslatokat, észrevételeket a Napközi Konyha élelmezésvezetőjével minden esetben megbeszéljük, az ellátottak igényeit szem előtt tartva közösen orvosoljuk, javítjuk. Továbbra is közös célunk az ellátás színvonalának megtartása és az ellátotti létszám megtartása, növelése. A Konyha, tálaló konyha rendelkezésére álló asztalok, székek állapota már nem kielégítő, javításuk, karbantartásuk már többször megtörtént. Az asztal felületek kopottak, töredezettek, megfelelő fertőtlenítésük nem megoldható. Az asztalterítők napi cseréjéhez ugyan darabszámra rendelkezésre állnak a terítők, de minőségük erősen kifogásolható a rendszeres mosástól.

A Tálaló Konyhán a tárolási, szállító és tálaló eszközök, berendezések jelenleg nem állnak rendelkezésre. Nem biztosított a kiadagolandó ételadagok melegentartása, kiadagolásuk csak az újra melegítéssel megoldott. Újra melegítés egyes élelmiszereknél minőségi romlást eredményez. Ugyanígy nem biztosított a hűtést igénylő, hűtendő élelmiszerek és a kötelezően tárolandó ételminta szakszerű tárolása. Ehhez indokolt a hűtő és feltéthűtő beszerzése. Az ételadagok kiszállítással történő igénybevétel esetén ebédhordókba szedéssel és kiszállítással történik. Az ebédhordók hőleadása, főleg a téli időszakban magas, így a thermoládák megvásárlása szükséges. Az étkeztetés feladatellátáshoz jelenleg egy kéttálcás mosogató áll rendelkezésre, amit szeretnénk a mosogatógéppel kiváltani. Így lehetőségünk nyílna az ellátottak otthonából beérkező ebédhordók és a fogyasztói edényzet fertőtlenítésére, alapos, forró vizes elmosására. A beszerzésre kerülő eszközök összhangja a szakmai programmal Az eszközlistában szereplő beszerezni kívánt tárgyak a szociális alapellátási feladatok hatékonyságát, a szolgáltatás minőségi fejlesztését eredményezik.


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060