Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

városi könyvtár igazgatója (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2025. július 31-ig 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád 162.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A városi könyvtár vezetői feladatainak ellátása munkaköri leírásban foglaltak szerint. Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremése. Programok szervezése, pályázatok előkészítése és végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         – Főiskola, Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség, valamint segédkönyvtáros szakképzettség,
 •         – könyvtárosi tevékenységben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         – pályázatírói projektmenedzsmenti tevékenység – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •         – vezetői – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 •         – Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         – Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 •         – B kategóriás jogosítvány,
 •         – Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         – magyar állampolgárság
 •         – büntetlen előélet, nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         – Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 •         – Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         – szakmai önéletrajz
 •         – végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
 •         – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 •         – az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 •         – az államháztartási és vezetési ismeretet nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja, vagy nyilatkozat a mentességről
 •         – nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
 •         – nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
 •         – nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •         – hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Faragó Julianna aljegyző nyújt, a 06/68/381-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/960-1/2020. , valamint a beosztás megnevezését: városi könyvtár igazgatója .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább három tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott összetételű bizottság véleménye alapján Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •        – mezokovacshaza.hu – 2020. május 20.
 •        – Mezőkovácsháza Város Önkormányzata hirdetőtáblája – 2020. május 20.
 •        – KÖZIGÁLLÁS portál – 2020. május 20.