Mezőkovácsháza Polgármesteri Hivatalában egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások kerülnek bevezetésre a 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével.

 

 

 

 

A Polgármesteri Hivatal a keretrendszer és az alábbi 7 szakrendszer (iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adórendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer) igénybevételével csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez. Jelen KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú projekt által tervezett fejlesztés megvalósítása elengedhetetlen az ASP Kormányrendeletben meghatározott határidőben történő megvalósítása érdekében.

A projekt keretében tesztelt, éles üzemben működő, csatlakoztatott szakrendszerek alkalmazásához szükséges és előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, működő hardver eszközök beszerzése és hálózati infrastruktúra elemek kiépítése történik. A hivatali folyamatokat át kell alakítani az új működésnek megfelelően, a jelenleg érvényes munkafolyamatokra vonatkozó szabályzataink átdolgozásra kerülnek pl. IT biztonsági szabályzat, iratkezelési szabályzat. A csatlakozási feltételekben előírt, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok képezik az önkormányzati ASP központ bevezetéséhez szükséges adatállományt. Az adatmigráció a jelenlegi rendszereink alapján nagyrészt nem lehetséges, vannak olyan adatbázisaink, melyeket jelenleg nem szakrendszerek igénybevételével működtetünk, kizárólag a jogszabályokban meghatározott nyilvántartást vezetjük, így az ASP szakrendszerekhez történő csatlakozás érdekében manuális adatbázis feltöltést alkalmaznunk, melyet a hivatali apparátus többletmunkájával tudunk véghezvinni. A hivatal elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az ehhez kapcsolódó belső szabályzatok megalkotása, a szükséges jogszabályok megalkotása és a folyamatban részt vevő kollégák, ügyintézők felkészítése szintén része az átalakítási folyamatnak.

 

 

 

 

Az ASP Központ által szervezett, a rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon történő részvétel, az alkalmazandó szakrendszerek kezelési folyamatainak megtanulása, elsajátítása elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő szakértelemmel, ismerettel és biztonsággal tudják kezelni, működtetni a szakrendszereket a napi munkavégzésük során. A rendszerek éles üzemeltetésének alapfeltétele, hogy a csatlakozás során azokat teszteljük és ellenőrizzük, hogy a kialakításra kerülő szolgáltatások megfelelően működjenek. A beszerezni kívánt eszközök segítségével a keret és szakrendszerek teljes egészében történő, zökkenőmentes működését tudjuk megvalósítani. A kötelezően elkészítendő szabályzatokon kívül a pénzkezelési és adatvédelmi-adatbiztonsági szabályzatok elkészítésére és aktualizálására is sor kerül. Megtörténik a szakrendszerekbe az adatmigráció a folyamatosan végzett adattisztítások alapján. A Mezőkovácsháza Polgármesteri Hivatal a település önkormányzatának, az önkormányzat intézményeinek működésével, a polgármester, a jegyző és a Képviselő-testületek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok folyamatos ellátását biztosítja, valamint közreműködik -az önkormányzatok egymás közötti- és az állami szervekkel történő együttműködésnek összehangolásában is.
 

 

A törzshivatal Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. szám alatt működik a jegyző vezetésével, az itt dolgozó köz-tisztviselők száma a vezetővel együtt 21 fő.
A törzshivatal biztosítja a folyamatos ügyintézést és az ügyfélfogadást a hatósági ügyek tekintetében.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

– eszközbeszerzés: nem tartozik a közbeszerzés hatálya alá, 3 ajánlat közül szállító kiválasztása, eredménye üzembe helyezése a beszerzett eszközöknek (5 db munkaállomás, 2 db laptop, 10 db monitor, valamint 17 db kártyaolvasó).
– működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: módosított/új szabályzatok megalkotása, saját alkalmazottak és külső szakértő bevonása, eredménye 2 módosított/új szabályzat,
– elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása: megvalósítása külső szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan igénybe vehető ügytípusok száma 2,
– szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: megvalósításban közreműködő munkatársak bevonásával, manuális adatfeltöltés, eredménye megfelelő minőségű adatállomány 7 szakrendszerben,
– tesztelés, élesítés: saját munkatársak bevonásával felhasználói tesztelés, eredménye 7 élesített szakrendszer szolgáltatás.
A jelenleg meglévő eszközeink (nagy teljesítményű nyomtató- szkenner, felhasználói munkaállomások részleges megléte, kiépített internet szolgáltatás) projekt által finanszírozott eszközökkel történő kiegészítése által az önkormányzat képes lesz csatlakozni az ASP szakrendszerekhez

 

“Építsük közösen! – Együttműködési program Mezőkovácsháza versenyképes társadalmáért”
 

 

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011

 

 

 

A kedvezményezett neve: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
 

A projekt címe: Építsük közösen! – Együttműködési program Mezőkovácsháza
versenyképes társadalmáért

 

A szerződött támogatás összege: 52 490 436 Ft
 

A támogatás mértéke: 100,00%
 

A projekt tartalmának bemutatása: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata “Építsük közösen! – Együttműködési program Mezőkovácsháza versenyképes társadalmáért” elnevezésű TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 kódszámú pályázat 52 490 436 Ft támogatásban részesült, amely az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. Mezőkovácsháza város vezetése hosszú távú célként tűzte ki a szegregáció felszámolását, melyhez konzorciumi partnereit hívta segítségül, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványt, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalt és a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ. Ennek elérése érdekében a helyzetfelmérést követően egy célrendszer került kialakításra, melyhez az alábbi, szorosan kapcsolódó beavatkozások valósulnak meg: Egészséges életmód motivációs program, szűrőnap, gazdálkodj okosan – pénzkezelési ismeretek tanácsadás, életvezetési tanácsadás, bűnmegelőzési program, sport napja, egészségnap, környezetvédelmi mozgalom, együtt könnyebb – adománygyűjtő rendezvény.
 

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.05.31.
 

A projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011
 


 

“Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán”

TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 

A kedvezményezett neve: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

A projekt címe: Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán

A szerződött támogatás összege: 65 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100,00%

A projekt tartalmának bemutatása: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata “Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán” elnevezésű TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 kódszámú pályázat 65 000 000 Ft támogatásban részesült, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A projekt célja a TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” konstrukció kertében Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, mint fenntartó a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ telephelyének, azaz az Idősek Klubjának (H-5800 Mezőkovácsháza, Fáy A. u. 30-32. szám, 568/24. hrsz.) korszerűsítése, fejlesztése, másrészt az önkormányzati tulajdonú épület (H-5800 Mezőkovácsháza, Táncsics M. utca 19. szám, 2156. hrsz.) korszerűsítésével, fejlesztésével a szolgáltatás minőségi javulása. A tervezett fejlesztés, korszerűsítés a jelenleg ellátásban részesülő idősek megváltozott szükségleteihez igazodóan célozza a gondozási feltételek megteremtését.

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.01.31.

A projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026

“A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése” 

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066

A kedvezményezett neve: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

A projekt címe: A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 67.370.008 Ft

A támogatás mértéke: 100,00%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által üzemeltetett Városi Könyvtár átfogó energetikai korszerűsítése. A Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, amely iskolai könyvtári feladatokat is ellát, egyben az információs központ szerepét is betölti, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében a kistérség 12 településének könyvtári ellátását is biztosítja. A korszerűsítési projekt konkrét célja az energia-megtakarítás, az épület hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítésén illetve megújuló energiaforrás alkalmazásán keresztül, amely a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését biztosítja.

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.01.15.

A projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066