Az Idősek Klubja, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás –Mezőkovácsháza, Fáy u. 30.
Szociális információs szolgáltatás, Családsegítés- Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
Gyermekjóléti Szolgáltatás – Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
Végegyháza, Széchenyi u.2.
Támogató Szolgáltatás- Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.

Tel./fax: 68/381-445
e-mail:  human1@citromail.hu
 Intézményvezető: Kovalik Angéla

 

A Humán Szolgáltató Központ 2007. január 01-én alakult meg. Az intézmény a szociális alapszolgáltatásokat és az egészségügyi alapszolgáltatások (védőnői szolgálat) lát el.

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan nehéz helyzetben lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat megoldhassák.

Az alapszolgáltatások körében a települési önkormányzatok elsősorban a gyermekek, a családok, az időskorúak, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat.

 

A mezőkovácsházi Humán Szolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások:

 

A nappali ellátás: elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

 

Étkeztetés: melynek keretében legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni azoknál, akik maguk vagy eltartottjuk számára ezt nem képesek biztosítani.

 

Házi segítségnyújtás: keretében kell gondoskodni, azokról az időskorúakról, akik otthonukban önerőből nem képesek magukat ellátni, azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről és szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek de amúgy képesek önmaguk ellátására. Ugyancsak ezen szolgáltatás keretében kell gondoskodni azokról, akik egészségi állapotuk miatt ezt igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.

 

Családsegítés: mely által nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségek jólétéhez, fejlődéséhez, szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

 

Gyermekjóléti szolgáltatás: olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

Támogató szolgáltatás: célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével.

 

Védőnői szolgálat: Tevékenységük középpontjában a gondozott családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll. Szakmai feladatainkat elsősorban önállóan látják el, de rendszeresen konzultálnak az egészségügyi (gyermekgyógyász, háziorvos, szülész-nőgyógyász szakorvos), a gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel. Szoros személyes kapcsolatot tartanak gondozottainkkal, melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelően különböző problémáikban (egészségi, szociális, mentálhigiénés) igyekszünk tanácsot nyújtani. Ezen kívül részt vesznek a szűrővizsgálatok szervezésében, és lebonyolításában (a kötelező szűrések mellett az egészséghét programjaiba is bekapcsolódva). Előkészítik továbbá a védőoltásokat, valamint egészségnevelő programokat rendeznek gondozottjaink számára.

 

Kik lehetnek a Humán Szolgáltató Központ kliensei?

A Szolgálat tevékenysége Mezőkovácsháza, Kunágota és Végegyháza közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó személyre kiterjed.

Alapító Okirat